Luc De Koning

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSLAG LEDENVERGADERING

Verslag ledenbijeenkomst van dinsdag 9 april 2019.

“Momenten in het leven”                             Door: Luc de Koning

Luc de Koning, gewaardeerd oud-collega en expert/juridisch adviseur, kwam een toelichting geven over belangrijke momenten in het leven en de gevolgen ervan.

Eén van de belangrijkste momenten is het huwelijk en zijn weerslag op juridisch en fiscaal vlak. Evenzo   alle andere vormen van burgerlijke staat. Iedere staat, al dan niet met kinderen, heeft gevolgen voor later, zoals de eventuele erfenisrechten.

Luc heeft ons zeer duidelijk en overzichtelijk de verschillende stadia uitgelegd en de mogelijke gevolgen.
Hij slaagde erin deze niet zo simpele materie op een aangename en eenvoudige manier (lees: mensentaal) te brengen, zodat het zeer begrijpelijk en aangenaam bleef. Het was muisstil in de zaal want iedereen was zeer aandachtig aan het luisteren.

Wat we vooral onthouden is dat sinds de aanpassingen van het erfrecht, vanaf 1 september 2018 het zelfbeschikkingsrecht van eenieder, en vooral van mensen met kinderen, is vergroot. Anderzijds is ook de erfbelasting aangepast, zodat die voor iedereen (zelfs ook voor de niet directe verwanten) toch minder zwaar valt.
Zo leerden we o.a. dat naast het contract “scheiding van goederen” er ook iets bestaat als “scheiding van goederen met verrekening van aanwinsten” waarbij er een solidariteitsclausule wordt ingelast voor als de ene partner veel meer inkomsten heeft dan de andere… Niet dat dit nu nog direct op “ons” van toepassing is… J
Zo had Luc het ook over het “keuzebeding” (in huwelijkscontract) waarbij de langstlevende kan bedingen alles in volle eigendom te nemen. Dat houdt echter in dat er erfbelasting moet betaald worden door de partner en daarna nog eens op hetzelfde (niet opgeteerd) erfdeel door de kinderen… Tweemaal nadenken dus…
In het Vlaams Gewest zijn enkele voordelen voorzien sinds de aanpassing van 1 september 2018: zo moet de echtgeno(o)t(e) onder bepaalde voorwaarden op de eerste € 50.000 van de roerende goederen geen erfbelasting betalen.
Je hebt best veel kinderen (maar daar is het nu eventjes te laat voor zeker? J) zodat je erfenis in meerdere delen wordt verdeeld, dan moet er minder erfbelasting worden betaald… De wet is vernuftig; heb je geen kinderen noch directe familie en gaat je erfenis naar nichten en neven, dan zullen die het geweten hebben: de erfbelasting wordt op de totaalsom berekend i.p.v. per erfgenaam. Daardoor wordt de erfbelasting op basis van hogere ‘schijven’ berekend en zal elke erfgenaam dus meer moet afdragen…
Tegenwoordig is het zo dat de helft van je erfenis vrij beschikbaar is, ongeacht het aantal kinderen dat je hebt. Dit is een vooruitgang t.o.v. voorheen, je kan meer zelf beslissen wat er met het resterende geld zal gebeuren.
Doe je schenkingen aan je kinderen… OKE, geen probleem. Er zijn verschillende manieren van schenken, bv. de globale “erfovereenkomst” of “familiepact”. Dit is bij leven een erfovereenkomst tussen ouders en kinderen, bv. geld versus betalen (dure) studies worden als evenwaardig gezien en kunnen nadien niet meer tot discussies leiden. Er bestaat nu ook zoiets als de “erfenissprong”: bv. zoon erft van zijn overleden vader (betaalt hierop erfbelasting) en schenkt binnen het jaar na het overlijden van zijn vader het geërfde onroerend, geheel of gedeeltelijk, aan zijn zoon/dochter: het kleinkind betaalt hierop geen schenkbelasting.
Zo zijn er meerdere kleine finesses mogelijk om via zelfbeschikking een en ander te regelen…
Ook het belang van de zorgvolmacht werd even toegelicht.

Dit was een zeer interessante voordracht en voor sommigen onder ons misschien juist de “trigger” om hun nalatenschap op orde te stellen.

Anderzijds blijft de voor mij persoonlijke bedenking: “Weet, als je kinderen hebt dat je er voor gedaan hebt wat je kan. Je hebt ze wellicht goed opgevoed, laten studeren en ook nadien nog maximaal emotioneel en praktisch ondersteund waar nodig, nu is het aan hen om hun leven te maken! Maak van uw leven het beste, geniet ervan, je hebt er zelf voor gewerkt, maar zorg dat voor hetgeen er overschiet dit ook goed geregeld is!”

Het was een aangename leerrijke namiddag.

Verslag: Marie-Paule Vermeulen


 

 

 

©copyright 2008 daniel.verbeke | gastenboek | feedback